Kräftfiske

Vi fortsätter kräftfisket i våra sjöar, inte fullskaligt som förr, men i en form som vi hoppas våra medlemmar uppskattar. Vår gamla flodkräfta är utbytt mot signalkräftor, allt på grund av kräftpesten som vi fick i våra sjöar. Föreningen har använt över 100.000 kronor och många hundra frivilliga arbetstimmar på att återskapa ett fiskbart kräftbestånd.

Inför varje kräftfiske kommer följande att aviseras:

 • Tidpunkt
 • Regler för anmälan
 • Uppdaterad version av Fastighetsförteckningen kompletterad med antal fria burar per fastighet
 • Uppgift om fångststräckor

Provfiske

Detta kommer att ske i början av juli. Vi vill att fler deltar i provfisket så att vi fiskar av så stora delar av sjöarna som möjligt. Detta för att se vilka fångststräckor som vi kan tillåta fiske på samt se utveckling över tiden. Om ni vill delta – anmäl er i god tid före provfisket till e-mail: jan.nordstrand@bdfvo.se

All fångst återutsätts!

Utlyst kräftfiske

Årsstämman i Fiskeföreningen har beslutat följande för 2023:
Det är bara i delar av Övre och Nedre Bjärlången som fiske får ske. Anledningen är att är att det bara är i dessa områden som beståndet av kräftor är stort nog – Dalsjön och bäckarna undantas helt från fiske.

Då fisket endast sker i Övre och Nedre Bjärlången kommer även Fiskevattenägare i Dalsjö/Hemmeströ tills vidare att få delta på samma villkor som övriga. Sjöarna ses som en helhet och lotten gäller oavsett var man har sin mark.

Fångstzoner på ca 50 m upprättas och på dessa sträckor får max 15 burar sättas ut.

Den uppskattade sträckan för fiske beräknas till max 1500 m vilket skulle ge utrymme till 30 fångstzoner/450burar.

Detta kommer dock att fastställas först efter provfisket som sker i början av juli.

Vem får deltaga:
Alla registrerade fastigheter med fiskerätt i Föreningen har rätt att anmäla sig, men det är fastighetens andelstal som styr om man kommer med bland de ca 30 lotter som är tillgängliga. Större andelstal går före mindre och fångststräckan lottas ut bland dem som får fiska.

Underlag till hur många burar en fastighetsägare har rätt att sätta ut finns i FastighetsFörteckningen.

Andelstalet styr det antal burar man får sätta och finns även tillgängligt hos " Fiskeledaren" .

De som inte har rätt till 15 burar, har rätt att köpa upp sig till 15.

Maximalt antal burar per fastighet är 15 (om inte punkt två gäller).

Andelstalet styr rätten och ordningen att få delta i fisket.

 1. Fiskerättsinnehavare har rätt att köpa till burar för att komma upp till 15, för en kostnad av 20:-/bur.
 2. På överblivna sträckor, prioritetsordning störst andelstal, ges rätt att köpa till 15 burar för 300:- + 100:-

Vad kostar det :
Varje fastighet , oavsett andelstal och antal burar, ska betala 100 kronor. Deltagare som köper upp sig till 15 burar ska betala 20 kronor för varje bur de köper till. Maximal kostnad är 400 kronor.

Vad får fiskas :
Bara kräftor (båda kön) som är 10 cm eller större får fiskas upp. Fångstresultatet ska rapporteras till Fiskeledaren.

När ska vi fiska :
Fisket avses ske helgen under andra veckan i augusti 4-4/8, där hela periodens fiske är tillåtet på samma avgift. Start fredag 4:e augusti 2023 kl. 17.00 med avslut och inrapportering senast söndag 6:e augusti 2023 kl. 12.00.

Skulle uttaget vara för magert p g a yttre omständigheter kan styrelsen utlysa ytterligare ett fiske.

Anmälan:
Intresseanmälan kan göras fr o m årsmötet. Bindande anmälan kan göras fram t o m måndag 15:e juli 2023 till Fiskeledaren:

E-mail: kraftfiske@bdfvo.se

Mobiltel: 0702 99 52 39

Anmälan skall innehålla Namn, Fastighetsbeteckning, mailadress samt mobiltelefon. Bekräftelse om vem som får deltaga, ges senast 1 vecka efter sista anmälningsdag.

Fisket:

 • Utsedd fiskeledare skapar fångststräckor, kontrollerar/skapar fiskelag och lottar ut fångststräckor.
 • Protokoll delas ut tillsammans med karta vid tilldelning av fångststräcka
 • Fiskeredskapen inom vart fiskelag ska märkas med tilldelad märkning.
 • Det är inte tillåtet att fiska på annan än tilldelad fångststräcka
 • Fiskelagen ska rapportera all fångst per bur med antal, kön och längder samt vilka som tagits upp.
 • Fiskeledaren sammanställer fiskeutfall

Styrelsen