Så hanterar Bjärlången-Dalsjön Fiskevårdsområde personuppgifter

Uppgifter om dig är något BDFVO behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen är en lag, beslutad av Europarlamentet och EU-rådet, som gäller för alla medlemsstater inom EU och tillämpas av myndigheter, företag och organisationer. Dataskyddsförordningen kallas ofta GDPR efter den engelska förkortningen, General Data Protection Regulation.

Förordningen stärker skyddet för dina personuppgifter så de inte används till andra ändamål än det först var tänkt. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen från 1998.

Styrelsen i BDFVO är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom sina respektive verksamhetsområden.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Till exempel

 • personnummer
 • namn
 • adress
 • foton
 • identifikationer online
 • personers fysiska, fysiologiska och ärftliga identitet
 • personers psykiska, ekonomiska, kulturella och sociala identitet

Så arbetar BDFVO för att efterleva dataskyddsförordningen

I enlighet med Dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska BDFVO behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Personuppgifter får inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen.

BDFVO alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas och all behandling av personuppgifter måste vila på rättslig grund. Det ska alltid göras en avvägning mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet.

Alla i styrelsen har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Styrelsen är personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
  Om du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerat, eller begära ändring/radering av personuppgifter, kan du begära att få det. Kontakta styrelsen genom att maila styrelsen@bdfvo.se. Om du som är registrerad begär att få utöva dina rättigheter, till exempel rätten att få uppgifter raderade, ska snarast svara snarast, eller inom en månad.

Kontakt, frågor och mer information

BDFVOs styrelsen är personuppgiftsansvarig.

Epost: styrelsen@bdfvo.se

Vill du klaga på BDFVOs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området.

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information finns också på Datainspektionens webbplats